Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER ASTRUP AS

1. Anvendelse

Disse alminnelige leveringsbetingelser får anvendelse på alle leveranser fra Astrup AS (heretter benevnt Selger). Eventuelle avvik skal avtales skriftlig.

2. Tilbud og produktinformasjon

2.1. Når ikke annet er angitt, er skriftlig tilbud bindende i 2 dager fra tilbudets dato. Bindende avtale inngås likevel først ved Selgers ordrebekreftelse, eller der Selger med Kjøpers vitende har påbegynt levering. Selger kan inntil ordrebekreftelse er sendt når som helst å trekke tilbudet i tilfellet mellomsalg, dvs. dersom varen blir solgt til andre før Kjøper aksepterer tilbudet, eller tilsvarende gjelder for Selgers leverandør. Se også pkt. 2.4 nedenfor om endringer.

2.2. Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i katalogen, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Slike oppgaver er bare bindende i den grad avtalen uttrykkelig henviser til dem.

2.3. Leveransen skal omfatte alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av varen.

2.4 Prisene er som angitt i ordrebekreftelsen. Prisene kan bli justert helt frem til leveringstidspunktet, dersom Selgers egen leverandør rettmessig justerer sine priser, vareprisene endres eller andre forhold utenfor Selgers kontroll medfører prisøkning for Selger.

3. Kvalitet

3.1. Hvis ikke annet er avtalt, har Kjøper risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer til hans behov. Selgers dokumentasjon, opplysninger og/eller tekniske spesifikasjoner, enten disse er gitt spesifikt til Kjøper eller er i generisk form, er ikke å anse som garanti, og kan heller ikke forstås som at Selgeren på andre måter har garantert for at Produktene passer til Kjøpers behov.

3.2. Siste utgave av angitt standard gjelder i original og uavkortet stand.

3.3. Materialsertifikat er ikke inkludert med mindre dette er særskilt avtalt.

4. Kvantum / Vekter

4.1. Med mindre annet angis i bestillingen, avgjør ordrebekreftelsen om levering skal skje etter vekt, stykk eller lengdeangivelse.

4.2. Med mindre annet er særskilt avtalt, kan det leverte kvantum ved verkslevering avvike i henhold til kutyme i bransjen (vanligvis +/- 10 %).

4.3. Selger praktiserer handelsvekt for de forskjellige produktene, da samtlige produkter for det meste leveres med + toleranser på format og lengder. For hele/originale platepaller og stangmaterialer benyttes leverandørens vekter.

4.4 Ved klar eller betydelig feil i kalkulasjon på ikke lagerførte artikler, kan Selger korrigere mengde/pris, selv etter avtaleinngåelse. Dersom korrigeringen medfører en samlet prisøkning på mer enn 10 %, kan Kjøper avbestille uten kostnad.

5. Betalingsbetingelser

5.1. Hvis Selger forlanger det, må Kjøper ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Selger kan også kreve hel eller delvis forskuddsbetaling.

5.2. Kjøper kan ikke holde tilbake betaling ved reklamasjon.

5.3. Kjøper har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold med mindre Selger samtykker.

5.4. Ved overskridelser av betalingsfristen svares forsinkelsesrente ihht. forsinkelsesrenteloven.

6. Fakturering

6.1. Fakturaen dateres den dag varen sendes fra Selgers lager. Ved verksleveranser kan fakturaen dateres tidligst ved forsendelse fra leverandøren.

6.2. Minste fakturabeløp per ordre er kr. 1 500,00 eksklusiv frakt og emballasje. For ordre gjennom nettbutikk er beløpet kr. 1.000,00 eksklusiv frakt og emballasje.

7. Salgspant

7.1 Kjøper har ikke rett til å selge eller pantsette varene før varene i sin helhet er betalt. Kjøper kan heller ikke sammenføye varene med fast eiendom eller annen hovedting på en slik måte at utskilling vil medføre uforholdsmessige omkostninger eller urimelige verditap, før varen er betalt. Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesum, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt.

8. Leveringstid, risikoovergang og forsikring

8.1. Avtalte handelstermer fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende Incoterms. Er ingen slik leveringsklausul spesielt avtalt, anses levering skjedd «ex works» hos selger.

8.2. Angis leveringstid til et visst tidsrom, regnes leveringstiden fra den dag da avtalen ble sluttet ihht pkt. 2.1.

8.3. Kjøper kan ikke bestille endrings- og tilleggsarbeider med mindre partene på forhånd er enige om de tids- og kostnadsmessige konsekvensene.

8.4. Eventuell forsikring tegnes i overensstemmelse med avtalt leveringsmåte.

9. Forsinkelse

9.1. Finner Selger at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering eller fremstår forsinkelse som sannsynlig, skal han uten opphold gi Kjøper skriftlig underretning om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering vil kunne fullføres. Dersom forsinkelsen av levering (dellevering) skyldes Selgers forhold, og medfører forsinkelse et vesentlig kontraktsbrudd, kan Kjøper gjennom skriftlig melding til Selger heve avtalen hva angår den forsinkede vare.

9.2 Kjøper kan likevel ikke heve kjøpet dersom Selger ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor ordren er plassert. Anvendelse av denne bestemmelse forutsetter at Kjøper er gjort (skriftlig) oppmerksom på begrensningen i hevingsretten (før bestilling).

9.3. Dersom Selger har varslet om forsinkelsen, skal Kjøper utøve sin hevingsrett så snart som mulig, ellers skal leveringstidspunkt angitt i varslet anses som nytt avtalt leveringstidspunkt.

9.4. Dersom Kjøper ikke kan oppfylle sine forpliktelser på leveringstidspunktet, herunder akseptere levering, skal Selger varsles skriftlig med en samtidig angivelse av når Kjøper er klar. Eventuelle tilleggskostnader påført Selger skal dekkes av Kjøper. Selger kan heve kjøpet dersom forsinkelsen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd.

9.5. Der leveringstid etter Kjøpers oppfatning er så viktig at en forsinkelse kan få økonomiske konsekvenser for ham, skal erstatning eller dag-/konvensjonalbot avtales særskilt og skriftlig senest ved avtaleinngåelse.

10. Fritaksgrunner (force majeure)

10.1. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, for eksempel brann, krig, mobilisering eller utforutsatte militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør, oppløp, større smitteutbrudd, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omtales i dette punkt. Omstendighetene som nevnt, som var inntrådt før avtalens inngåelse, er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse da ikke kunne forutsees.

10.2. Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som omhandles under punkt 10.1, uten opphold skriftlig å underrette den annen part, så vel om hindringens inntredelse som om dens opphør. Ved force majeure hos Kjøper skal denne dekke de utgifter som Selger pådrar seg for å sikre og beskytte varen.

10.3. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse salgsbetingelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 12.1.

11. Avbestilling og manglende spesifisering av verksbestilling

11.1. Lagerførte varer til samlet verdi under kr 30 000 kan avbestilles vederlagsfritt om ordren ikke er effektuert eller i prosess. Hvis ordren er effektuert eller i prosess, kan avbestilling av ordre opp til kr. 30 000 skje mot et gebyr på 20 % av ordrens verdi, minimum kr. 1 500,-. Kjøper dekker i tillegg alle fraktomkostninger. Varer som er kappet, eller bearbeidet på annen måte, kan ikke avbestilles (uten vederlag).

11.2. Ved ordre som overstiger kr. 30 000, og ved verksbestillinger, skal Kjøper ved avbestilling, med mindre annet er avtalt, erstatte Selgers fulle økonomiske tap, herunder tapt fortjeneste.

11.3. Dersom Kjøper ved verkslevering ikke spesifiserer bestillingen innen avtalt tid, har Selger rett til, etter forutgående varsling, å heve avtalen og/eller kreve erstatning i samsvar med punkt 13.2 dersom ordren ikke kan opprettholdes ved angjeldende verk.

11.4. Kjøperen har bare rett til å avbestille Produktene dersom Selgeren på tilsvarende måte kan avbestille overfor sin leverandør.

12. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

12.1. Kjøper skal undersøke varen umiddelbart etter mottak.

12.2. Reklamasjon over mangler som ble eller burde blitt oppdaget i forbindelse med levering må fremsettes snarest mulig, og senest innen 8 dager etter levering, og uansett før eventuell bearbeiding påbegynnes. Forøvrig gjelder en ett års absolutt reklamasjonsfrist fra leveringstids­punktet, med mindre annet er avtalt.

12.3. Ved eventuelle feil i varen som skyldes eller kan skyldes transport, skal det reklameres straks også direkte til Transportør og etter den fremgangsmåte som er foreskrevet i forbindelse med transporten. Skader på emballasje og potensielle fuktskader skal påtegnes fraktbrev ved mottak.

12.4. Hvis ikke Kjøper reklamerer i henhold til foranstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende.

12.5. Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje straks etter mottakelsen av sertifikatet.

12.6. Selger har ved reklamasjon rett til uhindret tilgang for å undersøke Produktene.

13. Mangler

13.1. Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet, har Selger valget mellom å rette mangelen eller foreta omlevering.  Retting eller omlevering (samlet betegnet som avhjelp) skal skje innen rimelig tid.

13.2. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre enn Selger uten dennes skriftlige samtykke, hvis ikke en forsinkelse vil innebære ytterligere skade.

13.3. Dersom avhjelp ikke er mulig eller ikke skjer innen rimelig tid, kan Kjøper kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kjøpesummen.

13,4 Dersom Produktene sammenføyes, innebygges, eller inkorporeres i andre produkter, varer eller lignende, på en slik måte at de ikke kan fraskilles uten skade på Produktene, bortfaller Selgers plikt til omlevering og retting.

13.5. Dersom mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd kan Kjøper i stedet heve avtalen. Krav om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet innen rimelig tid. I motsatt tilfellet tapes hevingsretten.

13.6. Selger har ikke i noen tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien. Selger har intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøper som er en følge av varens videre anvendelse, konsekvensansvar eller indirekte tap.

13.7. Selger kan heve avtalen uten varsel dersom Kjøper er eller kan komme i vesentlig mislighold av sine forpliktelser. Betalingsmislighold fra Kjøperen, inntruffet, forventet eller varslet, samt svekket kredittverdighet for Kjøperen skal alltid være å anse som vesentlig mislighold, med mindre Kjøper stiller tilfredsstillende sikkerhet.

14. Retur

Varer som er levert kan ikke returneres med mindre annet avtales mellom partene. En forutsetning for at selger vil godkjenne retur av varer er alltid at disse er i ubeskadiget stand, og for fabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje. Selger står fritt til å sette vilkår for å godkjenne retur.

15. Verkslevering

Med verkslevering menes ikke lagerført vare og/eller produksjonsordre. De særlige vilkår for verkslevering fremgår av de enkelte bestemmelsene i disse salgsbetingelsene.

16. Erstatning

16.1. Selger er bare ansvarlig for kontraktsbrudd som skyldes uaktsomhet fra Selger selv eller noen denne svarer for, og under enhver omstendighet kun for beløp oppad begrenset til fakturaverdien av de angjeldende Produktene.

16.2. Selger er bare ansvarlig for skade som Produktene gjør på annet enn Produktene selv i den utstrekning Leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

16.3. Under enhver omstendighet kan ikke krav om erstatning fremsettes senere enn 6 måneder etter at skaden inntraff.

17. Tvister

Avtalen følger norsk lov. I tilfelle søksmål er Selgers verneting vedtatt av begge parter.

ASTRUP AS

Oktober 2021

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her